Adatkezelési Szabályzat

Az  Adatkezelési Szabályzat László-Medgyesi Barbara E.V. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) webáruházában (a továbbiakban „Webáruház”) történő vásárlás során a Webáruházat használó személyek (a továbbiakban: „Felhasználók”) által megadott személyes adatok kezelésének szabályait határozza meg. A szabályzat célja, hogy a személyes adatok kezelése és felhasználása a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő módon történjen, illetve, hogy a Felhasználók megfelelő tájékoztatást kapjanak személyes adataik kezeléséről.

A webáruházban egyes szolgáltatások igénybevételéhez (pld online megrendelés, hírlevél) szükség lehet regisztrációra. Az így megadott adatokat, információkat a BaraDekor a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Az adatokat harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre (pl. futárszolgálat, posta), aki az átadott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.

Az átadott adatok kezelője László-Medgyesi Barbara E.V. (székhely: 2200 Monor, Széchenyi u. 42; nyilvántartási szám: 55501075). Az adatkezelő elérhetősége: info@baradekor.hu

Az adatkezelés jogalapja

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A § (1)-(3) bekezdése, továbbá
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a.) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
  A Felhasználó a www.baradekor.hu oldalon történő vásárlásával a weboldal szerződéses feltételeit elfogadja.

Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés kezdő időpontja az az időpont, amikor a Felhasználó a weboldal használatának feltételeit elfogadja (regisztrál, vásárol). Az adatkezelő a személyes adatokat a szerződés teljesítésének későbbi bizonyítása érdekében a hozzájárulástól számított 5 évig megőrzi.

Kezelt adatok köre

A webshop böngészése során technikai infomációk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a Felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a megrendelés vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá. A fenti információkat a Szolgáltató kizárólag a webshop technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

A vásárlás során kötelezően megadandó személyes adatok: keresztnév, vezetéknév, jelszó, email cím, lakcím/ székhely, szállítási cím, telefonszám.

Cookie-k kezelése és törlése                                                                                                                         

A cookie-k olyan kis szövegfájlok, amelyek sok esetben egyedi azonosítóval vannak elátva, és amelyet a webszerver küld el a látogató böngészőjének, ha az fogadni képes vagy a Felhasználó nem tiltja. A baradekor.hu a cookie-kat a weboldala működésének hatékonyabbá tételére használja, és hogy kellően tájékozott döntéseket hozhasson a honlap fejlesztését illetően. Személyes információk megszerzésére soha nem alkalmazza, nem használja egy-egy adott személy egyedi megközelítéséhez sem. A cookie-k fogadását nem kötelező engedélyezni, ez a böngészőből bármikor letiltható, de ebben az esetben le kell mondani a weblap tervezett felhasználói élményéről és funkcionalitásáról.

A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Az érintett az adatkezelőnél kérheti

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
 • személyes adatainak helyesbítését
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását
  Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha
 • kezelése jogellenes
 • az érintett kéri
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte

Felelősség
Az Adatvédelmi Törvény alapján az adatkezelő a vásárló személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem köteles továbbá az adatkezelő a kárt megtéríteni annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslatok
A személyes adatok vélelmezett jogsértése esetén a jogaiban sértett fél igényét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény irányadó rendelkezései szerint a megyei, illetve a Fővárosra illetékes bíróságon érvényesítheti, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf:5, telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat. A per az érintett lakóhelye szerinti bíróságon is megindítható.
A jelen Adatkezelési Szabályzat a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek elválaszthatatlan részét képezi.