Adatkezelési Szabályzat

Az  Adatkezelési Szabályzat László Zoltán E.V. (a továbbiakban: “Szolgáltató”) webáruházában (a továbbiakban “Webáruház”) történő vásárlás során a Webáruházat használó személyek (a továbbiakban: “Felhasználók”) által megadott személyes adatok kezelésének szabályait határozza meg. A szabályzat célja, hogy a személyes adatok kezelése és felhasználása a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő módon történjen, illetve, hogy a Felhasználók megfelelő tájékoztatást kapjanak személyes adataik kezeléséről.

A webáruházban egyes szolgáltatások igénybevételéhez (pld online megrendelés, hírlevél) szükség lehet regisztrációra. Az így megadott adatokat, információkat a BaraDekor a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Az adatokat harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre (pl. futárszolgálat, posta), aki az átadott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.

Az átadott adatok kezelője László Zoltán E.V. (székhely: 2200 Monor, Széchenyi u. 42; nyilvántartási szám: 51859266). Az adatkezelő elérhetősége: info@baradekor.hu

Az adatkezelés jogalapja

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A § (1)-(3) bekezdése, továbbá
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a.) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
  A Felhasználó a www.baradekor.hu oldalon történő vásárlásával a weboldal szerződéses feltételeit elfogadja.

Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés kezdő időpontja az az időpont, amikor a Felhasználó a weboldal használatának feltételeit elfogadja (regisztrál, vásárol). Az adatkezelő a személyes adatokat a szerződés teljesítésének későbbi bizonyítása érdekében a hozzájárulástól számított 5 évig megőrzi.

Kezelt adatok köre                                                                                                                                                                                                                                                                                  A webshop böngészése során technikai infomációk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a Felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a megrendelés vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá. A fenti információkat a Szolgáltató kizárólag a webshop technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

A vásárlás során kötelezően megadandó személyes adatok: keresztnév, vezetéknév, jelszó, email cím, lakcím/ székhely, szállítási cím, telefonszám.

Cookie-k kezelése és törlése                                                                                                                                                                                                                                                              A cookie-k olyan kis szövegfájlok, amelyek sok esetben egyedi azonosítóval vannak elátva, és amelyet a webszerver küld el a látogató böngészőjének, ha az fogadni képes vagy a Felhasználó nem tiltja. A baradekor.hu a cookie-kat a weboldala működésének hatékonyabbá tételére használja, és hogy kellően tájékozott döntéseket hozhasson a honlap fejlesztését illetően. Személyes információk megszerzésére soha nem alkalmazza, nem használja egy-egy adott személy egyedi megközelítéséhez sem. A cookie-k fogadását nem kötelező engedélyezni, ez a böngészőből bármikor letiltható, de ebben az esetben le kell mondani a weblap tervezett felhasználói élményéről és funkcionalitásáról.

A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Az érintett az adatkezelőnél kérheti

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
 • személyes adatainak helyesbítését
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását
  Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha
 • kezelése jogellenes
 • az érintett kéri
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte

Felelősség
Az Adatvédelmi Törvény alapján az adatkezelő a vásárló személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem köteles továbbá az adatkezelő a kárt megtéríteni annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslatok
A személyes adatok vélelmezett jogsértése esetén a jogaiban sértett fél igényét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény irányadó rendelkezései szerint a megyei, illetve a Fővárosra illetékes bíróságon érvényesítheti, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf:5, telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat. A per az érintett lakóhelye szerinti bíróságon is megindítható.
A jelen Adatkezelési Szabályzat a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek elválaszthatatlan részét képezi.